Päivitetty 15.5.2018

1. Käyttöehtojen soveltamisala

1.1. Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni.

1.2. SnapSkan on palvelu, jonka kautta NOKIAN RENKAAT välittää siihen rekisteröityneille autoilijoille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoaa tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja (jäljempänä ”PALVELU”).

1.3. Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan NOKIAN RENKAIDEN tarjotessa tätä digitaalista renkaiden kulutuspintaa mittaavaa PALVELUA kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”ASIAKAS”).

1.4. PALVELUN tarjoamisessa noudatetaan sopimusehtoina tässä etusijajärjestyksessä: (1) pakottavaa lainsäädäntöä, (2) ASIAKKAAN kanssa mahdollisesti erikseen sovittuja sopimus-ehtoja sekä (3) näitä PALVELUN yleisiä käyttöehtoja.

1.5. PALVELUA koskeva sitova sopimus syntyy ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä, kun (1) ASIAKAS rekisteröityy PALVELUUN joko (a) lähettämällä tekstiviestin PALVELUSSA ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla PALVELUUN sen yleisen käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi, ja kun (2) ASIAKAS vahvistaa samalla rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyvänsä nämä yleiset käyttöehdot ja sitoutuvansa niitä noudattamaan PALVELUSSA.

2. Palvelun käyttö

2.1. PALVELUN käyttöönoton edellyttämä renkaiden kulutuspintojen/urasyvyyksien tekninen mittaus voi tapahtua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) ASIAKKAAN ajaessa pysäköinti-hallissa PALVELUUN liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) PALVELUA tarjoavan yhteistyökumppanin työntekijän mitatessa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittaus-laitteella.

2.2. Renkaiden teknisen mittauksen jälkeen ASIAKAS voi saada PALVELUN kaupallisesti käyttöönsä rekisteröitymällä PALVELUUN, mikä tapahtuu joko (a) lähettämällä tekstiviesti PALVELUSSA ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla PALVELUUN sen yleisen käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi.

2.3. Rekisteröitymisen yhteydessä ASIAKKAAN tulee antaa pyydetyt käyttäjätiedot, jotka voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten ASIAKKAAN nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite sekä vähintään yhden mitatun ajoneuvon rekisteritunnus.

2.4. ASIAKKAALLA on oikeus käyttää PALVELUA niin kauan kuin (i) hänellä on PALVELUSSA aktiivinen käyttäjätili ja (ii) ASIAKAS täyttää näitä yleisiä käyttöehtoja koskevat velvoitteensa ja mahdolliset muut PALVELUA koskevat sopimusvelvoitteensa.

2.5. NOKIAN RENKAAT voi tarjota osana PALVELUA ja/tai sen yhteydessä ASIAKKAALLE muita palveluita tai tuotteita, jotka voivat olla myös maksullisia. Tämän mukaisesti PALVELUUN rekisteröityessään tai sen aikana ASIAKKAALLA on mahdollisuus antaa suostumus siihen, että NOKIAN RENKAAT lähettää ASIAKKAALLE muita tuotteita/palveluita koskevaa markkinointi-aineistoa tai muuta kaupallista asiakasviestintää käyttämällä PALVELUA varten tallennettuja ASIAKKAAN yhteystietoja.

2.6. Mikäli ASIAKAS on antanut kohdan 2.5 mukaisen suoramarkkinointiluvan PALVELUN aikana, myös NOKIAN RENKAIDEN PALVELUN tuottamisessa käyttämät yhteistyökumppanit voivat lähettää omista palveluistaan ja tuotteistaan tarjouksia ja mainoksia ASIAKKAALLE.

2.7. PALVELU toimii ja on yleensä käytettävissä 24/7 periaatteella ASIAKKAALLE, mutta poikkeuksellisesti PALVELUN ohjelmistopäivitykset, muutos- ja huoltotoimenpiteet ym. teknisluonteiset ja operatiiviset syyt voivat aiheuttaa PALVELUUN käyttökatkoksia tällaisten toimenpiteiden ajaksi. ASIAKAS hyväksyy sen, että PALVELUN toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä tai käyttökatkoksia.

2.8. ASIAKAS hyväksyy sen, että NOKIAN RENKAAT voi tarvittaessa muuttaa PALVELUN sisältöä tai korvata sitä uusilla ominaisuuksilla tai toiminnoilla taikka tehdä PALVELUUN ja sen käyttökonseptiin muita muutoksia.

2.9. NOKIAN RENKAILLA on aina oikeus sulkea, estää tai keskeyttää PALVELU taikka rajoittaa sen käyttöä, jos esimerkiksi lait, asetukset tai viranomaisten määräykset sitä edellyttävät.

2.10. NOKIAN RENKAAT ei vastaa, pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, mistään vahingoista, maksuista tai kustannuksista, jotka ASIAKKAALLE aiheutuvat sen vuoksi, että PALVELU on pois käytöstä tai PALVELU sisältää virheitä tai viivästyksiä.

2.11. Kaikki PALVELUUN liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät NOKIAN RENKAILLA tai sen yhteistyökumppaneilla, taikka vastaavasti niiden lisenssinantajien tai muiden oikeudenomistajien omaisuutena.

2.12. NOKIAN RENKAAT myöntää ASIAKKAALLE rajoitetun käyttöoikeuden PALVELUUN kohdassa 2.4 mainitun voimassaoloajan ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

2.13. ASIAKKAALLE ei siirry tai luovuteta rajoitetun käyttöoikeuden perusteella PALVELUUN omistus- tai immateriaalioikeuksia taikka mitään muita erityisiä oikeuksia sen lisäksi mitä näissä yleisissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti määrätty.

2.14. ASIAKKAALLA ei ole oikeutta muokata, kopioida, julkaista, levittää, jakaa, välittää, myydä, vuokrata, lainata, siirtää, myöntää käyttölupia tai muuten määrätä PALVELUSTA taikka tehdä mitään muita toimenpiteitä PALVELUUN tai sen ohjelmistoihin liittyen kuin mitä kohdassa 2.12 ja kohdassa 2.16 on määrätty PALVELUN käyttöoikeuden sisällöstä.

2.15. PALVELUN tai sen ohjelmistojen takaisinmallinnus, kääntäminen, purkaminen tai muu tutkiminen tarkoituksena selvittää PALVELUN toiminnallisuuksia ei ole myöskään näiden käyttöehtojen perusteella sallittua ASIAKKAALLE.

2.16. PALVELUN yksityiskohtainen palvelusisältö on kuvattu PALVELUN omilla verkkosivuilla osoitteessa https://www.snapskan.fi sekä NOKIAN RENKAIDEN yleisillä verkkosivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/.

3. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

3.1. ASIAKAS vastaa siitä, (i) että hänellä on oikeus luovuttaa kaikki PALVELUA varten pyydetyt käyttäjätiedot ja tekniset tiedot NOKIAN RENKAILLE ja sen yhteistyökumppaneille sekä (ii) että NOKIAN RENKAILLA ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää näitä tietoja tämän PALVELUN toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

3.2. ASIAKAS vastaa rekisteröitymisen yhteydessä PALVELUA varten luovutettujen tai annettujen tietojensa virheettömyydestä, täydellisyydestä, soveltuvuudesta ja ajantasaisuudesta.

3.3. ASIAKAS vastaa PALVELUN koko voimassaoloajan virheellisten tai muuttuneiden tietojensa korjaamisesta ja päivittämisestä PALVELUUN.

3.4. ASIAKKAAN tulee välittömästi ilmoittaa PALVELUUN rekisteröidyn ja tallennetun puhelin-numeronsa muuttumisesta NOKIAN RENKAILLE. ASIAKKAAN on myös välittömästi poistettava PALVELUSTA sellaisen ajoneuvon rekisteritunnus, johon ajoneuvoon hänellä ei ole enää omistus- tai hallintaoikeutta. Näillä varotoimenpiteillä on tarkoitus estää kyseisen puhelin-numeron uutta käyttäjää tai kyseisen ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa käyttämästä laittomasti ASIAKKAAN käyttäjätiliä PALVELUSSA.

3.5. NOKIAN RENKAAT ei missään tilanteessa vastaa PALVELUA varten rekisteröidyissä ja tallennetuissa ASIAKKAAN tiedoissa olevista virheistä tai puutteellisuuksista, siltä osin kuin (i) nämä tiedot ovat ASIAKKAAN PALVELUUN ilmoittamia tai (ii) ne on muutoin saatu ASIAKKAALTA taikka (iii) ASIAKAS on laiminlyönyt tietojen oikea-aikaisen korjaamisen, oikaisemisen tai päivittämisen PALVELUSSA.

3.6. ASIAKAS vastaa aina siitä, että hän säilyttää ja käyttää PALVELUN henkilökohtaisia kirjautumistietoja turvallisesti eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin saata niitä ulkopuolisten henkilöiden käyttöön.

3.7. ASIAKAS on velvollinen ilmoittamaan heti NOKIAN RENKAILLE, jos ASIAKKAALLA on syytä epäillä, että ulkopuolinen henkilö on saanut luvattomasti haltuunsa tai tietoonsa ASIAKKAAN kirjautumistiedot.

3.8. ASIAKAS ei vapaudu vastuusta, jos PALVELUA on ASIAKKAAN laitteilla tai tunnuksilla taikka muutoin käyttänyt tosiasiallisesti kolmas osapuoli.

3.9. ASIAKAS vastaa itse siitä, että hänen PALVELUA varten käyttämänsä älypuhelin tai muu mobiililaite toimii asianmukaisesti tietoturvan kannalta ja muutoinkin teknisesti virheettömästi PALVELUN käytön ja toteuttamisen kannalta.

3.10. ASIAKAS on velvollinen noudattamaan NOKIAN RENKAIDEN antamia ohjeita PALVELUN käytöstä.

3.11. ASIAKAS on aina velvollinen noudattamaan PALVELUUN sovellettavia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

3.12. Havaitessaan virheen tai epäkohdan PALVELUN toiminnassa, ASIAKKAAN on suositeltavaa tehdä siitä viipymättä ilmoitus NOKIAN RENKAILLE joko sähköpostitse osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com tai puhelimitse Vianorin yleiseen asiakaspalvelunumeroon 010 401 401 (ma-su 7-21).

4. Korvausvelvollisuus

4.1. NOKIAN RENKAIDEN vastuu suhteessa ASIAKKAASEEN määräytyy tämän PALVELUN osalta kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja siten, että NOKIAN RENKAIDEN korvaus-velvollisuus rajoittuu aina PALVELUSTA ASIAKKAALLE aiheutuneen välittömän vahingon määrään.

4.2. NOKIAN RENKAAT ei vastaa tästä PALVELUSTA eikä sen käytöstä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista ASIAKKAALLE tai kolmansille osapuolille.

4.3. NOKIAN RENKAAT ei vastaa miltään osin PALVELUSSA vahingoista, joiden syynä on ASIAKKAAN oma virhe, laiminlyönti tai muu huolimattomuus, ASIAKKAAN laitteen toiminnallisuus tai toimintahäiriö, asiakaskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö taikka se, että ASIAKAS ei ole täyttänyt näiden käyttöehtojen mukaisia tai muita sopimusvelvoitteitaan tai noudattanut PALVELUA koskevia ohjeita.

4.4. NOKIAN RENKAAT ei vastaa mistään PALVELUSTA aiheutuneista vahingoista, (i) joiden syynä on virhe, viive tai keskeytys puhelin-, tietoliikenne- ja muissa viestintäverkoissa tai muutoin teleoperaattorien toiminnassa, (ii) jotka johtuvat pysäköintihallien sähkö-, vesi- ja muista kiinteistöjärjestelmien häiriöistä taikka (iii) jotka on aiheuttanut muu näihin tilanteisiin verrattava, NOKIAN RENKAISTA riippumaton tai kolmannesta osapuolesta johtuva syy liittyen PALVELUUN.

4.5. NOKIAN RENKAAT ei ole PALVELUN johdosta vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ns. ylivoimaisesta esteestä (force majeure) taikka sellaiseen esteeseen verrattavasta mahdotto-muudesta tai liikavaikeudesta, jotka vaikutuksiltaan estävät PALVELUN suorittamisen tai aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia PALVELUN tarjoamiselle. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, meteoriitti, maanjäristys, tulva ym. luonnonkatastrofit; tulipalo, räjähdys tai muut onnettomuudet; levottomuus, kapina, liikekannallepano, terrorismi, sota ym. yleiseen järjestykseen liittyvät tapahtumat; kauppasaarto, boikotti, tuontikielto, takavarikko ym. kauppapoliittiset ja muut viranomaistoimet; työtaistelut, julkisen liikenteen keskeytykset; taikka muut vastaavat odottamattomat tai poikkeukselliset tapahtumat ja olosuhteet.

4.6. ASIAKAS on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen velvollinen ilmoittamaan PALVELUUN liittyvästä korvausvaatimuksestaan NOKIAN RENKAILLE kirjallisesti tai sähköpostitse (snapskan@nokiantyres.com) kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa vahingon tapahtumisesta.

4.7. ASIAKAS vastaa sellaisten PALVELUSTA NOKIAN RENKAILLE aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on ASIAKKAAN virhe tai laiminlyönti taikka se, että ASIAKAS ei ole noudattanut sopimusvelvoitteitaan tai muita PALVELUN käytöstä annettuja ohjeita.

4.8. ASIAKKAAN on vahingon sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joita ASIAKKAALTA voidaan kohtuudella edellyttää kyseisessä tilanteessa tai joita NOKIAN RENKAAT pyytää ASIAKKAALTA.

4.9. Edellä tässä kohdassa 4 mainitut vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos PALVELUA koskeva vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisella teolla.

5. Palvelun käytön keskeyttäminen ja lopettaminen

5.1. ASIAKAS voi irtisanoa PALVELUN käytön milloin tahansa tekemällä Palvelun verkkosivuilla irtisanomisilmoituksen (https://www.snapskan.fi) ja/tai ilmoituksen omien tietojen poistosta (https://www.snapskan.fi/opt-out).

5.2. ASIAKKAAN käyttöoikeus PALVELUUN päättyy välittömästi edellä kohdassa 5.1 mainitun irtisanomisilmoituksen tai poistoilmoituksen johdosta.

5.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus keskeyttää tai lopettaa välittömästi PALVELUN käyttö ASIAKKAALTA sekä sulkea tilapäisesti tai lopullisesti ASIAKKAAN käyttäjätili PALVELUUN, mikäli ASIAKAS rikkoo olennaisesti näitä käyttöehtoja tai käyttää muutoin PALVELUA tavalla, josta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa PALVELULLE, NOKIAN RENKAILLE tai kolmannelle taholle.

5.4. PALVELUN lopettaminen/irtisanominen ei vaikuta niihin ASIAKKAAN velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen PALVELUN lopettamista tai henkilötietojen poistoa/irtisanomista koskevan ilmoituksen tekemistä.

5.5. ASIAKKAAN käyttäjätiedot poistetaan PALVELUN teknisestä järjestelmästä ja ASIAKKAAN käyttäjätili lopetetaan mahdollisimman pian PALVELUA koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua ASIAKKAAN viimeisestä kirjautumisesta PALVELUUN (passiviteetti), ellei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään pidempään joitakin käyttäjätietoja.

6. Henkilötietojen käsittely

6.1. NOKIAN RENKAAT käsittelee PALVELUN sisältämiä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti.

6.2. NOKIAN RENKAAT sitoutuu noudattamaan kaikessa PALVELUN henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta.

6.3. NOKIAN RENKAAT käyttää PALVELUUN tallennettuja henkilötietoja mm. PALVELUN toteuttamisessa ja kehittämisessä, asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa.

6.4. PALVELUUN liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti PALVELUN tietosuojaselosteessa, joka löytyy Palvelun verkkosivuilta (https://www.snapskan.fi/terms) tai (NOKIAN RENKAIDEN yleisiltä verkkosivuilta osoitteesta: https://www.nokianrenkaat.fi/tietosuojaseloste/.

6.5. ASIAKKAAN tulee ennen PALVELUUN rekisteröitymistä ja käyttöönottoa perehtyä PALVELUN tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä henkilötietojensa käsittely tietosuojaselosteen mukaisiin käsittelytarkoituksiin ja sen ehtojen mukaisesti.

6.6. Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ASIAKKAALLA on aina oikeus poistaa omat henkilö-tietonsa PALVELUSTA lähettämällä tietojen poistoa koskeva ilmoitus PALVELUN verkko-sivuilla osoitteessa: https://www.snapskan.fi/opt-out. Henkilötietojen poistaminen johtaa samalla välittömästi PALVELUN lopettamiseen ja irtisanomiseen näiden käyttöehtojen kohdan 5.1 mukaisesti.

6.7. Asiakkaalla on myös oikeus peruuttaa pelkästään markkinointikäyttöön antama suostumus henkilötietojen käsittelyn osalta, mikä voi vaikuttaa ASIAKKAAN käyttöoikeuden laajuuteen PALVELUSSA tai viime kädessä johtaa koko PALVELUN lopettamiseen ASIAKKAALTA.

7. Suoramarkkinointi

7.1. NOKIAN RENKAAT voi lähettää ASIAKKAALLE PALVELUA koskevia asiakastiedotteita samoin kuin ASIAKKAAN erillisellä suostumuksella markkinointitiedotteita muista NOKIAN RENKAIDEN palveluista ja tuotteista. Tällaisen suostumuksen jälkeen NOKIAN RENKAAT voi myös välittää ASIAKKAAN tietoja sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy NOKIAN RENKAIDEN toimintaan tai tarjontaan, jolloin nämä yhteistyökumppanit voivat lähettää ASIAKKAALLE omaa liiketoimintaansa koskevia tarjouksia ja mainoksia.

7.2. ASIAKAS voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen suoramarkkinointiin klikkaamalla lähetetyissä markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai ottamalla sähköpostitse yhteyttä NOKIAN RENKAISIIN osoitteessa: snapskan@nokiantyres.com.

7.3. Markkinointiviestintää koskevan ASIAKKAAN suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta NOKIAN RENKAIDEN oikeuteen lähettää edelleen sähköisesti tai muulla tavoin PALVELUN hallinnointia tai PALVELUN tuottamista varten tarvittavaa tietoa ASIAKKAALLE PALVELUN rekisteröitynä käyttäjänä.

8. Muutokset ja siirtäminen

8.1. NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa yksipuolisesti ja harkintansa mukaan näitä yleisiä käyttöehtoja PALVELULLE. Muutoksista ilmoitetaan etukäteen ASIAKKAALLE. PALVELUN kulloinkin voimassaolevat yleiset käyttöehdot ovat saatavilla sekä PALVELUN omilta verkkosivuilta (https://www.snapskan.fi) että NOKIAN RENKAIDEN yleisiltä verkkosivuilta (https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/).

8.2. Mikäli ASIAKAS jatkaa PALVELUN käyttöä sen jälkeen, kun tieto yleisten käyttöehtojen muutoksesta on ilmoitettu hänelle ja/tai julkaistu yllä mainituilla verkkosivuilla, katsotaan ASIAKKAAN hyväksyneen sellaisenaan PALVELUN ehtoihin tehdyt muutokset.

8.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus luovuttaa, siirtää tai jakaa PALVELUUN sekä näihin käyttöehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille tahoille joko osittain tai kokonaan ilman ASIAKKAAN suostumusta.

8.4. NOKIAN RENKAILLA on oikeus käyttää ilman rajoituksia alihankkijoita sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia PALVELUN toteuttamisessa ja kehittämisessä.

8.5. ASIAKKAALLA ei ole PALVELUN käyttäjänä oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia PALVELUUN ilman etukäteistä kirjallista lupaa NOKIAN RENKAILTA.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. PALVELUA koskevaan sopimukseen ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä.

9.2. PALVELUUN liittyvät riidat, erimielisyydet ja/tai vaatimukset pyritään ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä ensisijaisesti neuvotteluteitse ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä.

9.3. Mikäli ASIAKAS ja NOKIAN RENKAAT eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen tai sopimukseen riidasta, erimielisyydestä tai vaatimuksesta, ASIAKAS voi myös saattaa sen riita-asiana kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla kirjallisen ratkaisupyynnön mainitulle lautakunnalle. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu ei ole kuitenkaan NOKIAN RENKAITA sitova asiassa.

9.4. PALVELUSTA aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet voidaan myös aina ratkaista ensiasteena NOKIAN RENKAIDEN kotipaikan käräjäoikeudessa (Pirkanmaan käräjäoikeus) tai ASIAKKAAN kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren (4/1734) määräysten mukaisesti.

10. Asiakaspalvelu ja yhteystiedot

10.1. NOKIAN RENKAIDEN asiakaspalvelua koskevat yhteystiedot löytyvät ASIAKKAALLE toimitetusta PALVELUN teknisestä rengasraportista sekä PALVELUN omilta verkkosivuilta osoitteessa: https://www.snapskan.fi.

Takaisin