Päivitetty 10.5.2019

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMISALA

1.1. Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni.

1.2. SnapSkan on palvelu, jonka kautta NOKIAN RENKAAT välittää rekisteröityneille käyttäjille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoaa tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluita (jäljempänä ”PALVELU” tai ”SNAPSKAN”).

1.3. Näitä SNAPSKANIN yleisiä käyttöehtoja (”KÄYTTÖEHDOT”) sovelletaan, kun NOKIAN RENKAAT tarjoaa tätä digitaalista renkaiden kulutuspintaa mittaavaa PALVELUA kuluttaja-asiakkailleen (jäljempänä ”ASIAKAS”).

1.4. PALVELUN tarjoamisessa noudatetaan sopimusehtoina tässä etusijajärjestyksessä (1) pakottavaa lainsäädäntöä, (2) ASIAKKAAN kanssa mahdollisesti erikseen sovittuja sopimusehtoja ja (3) näitä PALVELUN KÄYTTÖEHTOJA.

1.5. PALVELUN käyttöä koskeva laillisesti sitova tämän asiakirjan kohdan 9.1. mukainen sopimus syntyy ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä vahvistetun tilauksen menettelyllä (ts. ”double opt-in”, toistettu suostumus), joka on kuvattu lyhyesti alla.

(1) ASIAKAS aloittaa rekisteröitymisen ja PALVELUN tilaamisen liittymällä PALVELUUN sen verkko-osoitteessa (https://www.snapskan.fi) ja syöttää ajoneuvon rekisterinumeron PALVELUUN.

(2) Suostumusprosessin seuraavassa vaiheessa ASIAKAS antaa sähköpostiosoitteensa ja/tai puhelinnumeronsa PALVELUUN osana PALVELUN pyytämiä pakollisia yhteystietoja.

(3) PALVELU vahvistaa ASIAKKAAN sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron rekisteröintimenettelyn aikana esittämällä ponnahdusviestissä verkkolinkin, jota napsauttamalla ASIAKAS vahvistaa ja todentaa aiemmin antamansa sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron (toistettu suostumus).

(4) Tämän jälkeen ASIAKAS vahvistaa rekisteröintimenettelyn yhteydessä linkkejä napsauttamalla, että ASIAKAS on lukenut ja vahvistanut saaneensa PALVELUN TIETOSUOJASELOSTEEN ja nämä PALVELUN KÄYTTÖEHDOT ja että ASIAKAS hyväksyy nämä PALVELUN KÄYTTÖEHDOT ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään PALVELUA.

(5) Näin ASIAKAS on suorittanut rekisteröinti- ja tilausmenettelyn onnistuneesti loppuun ja pystyy hankkimaan mahdollisen teknisen rengasraportin ja käyttämään PALVELUA näiden jäljempänä kuvattujen KÄYTTÖEHTOJEN mukaisesti.

2. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

2.1. Renkaiden kulutuspintojen/urasyvyyksien tekninen mittaus, jota PALVELUN käyttöönotto edellyttää, voi tapahtua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) ASIAKAS ajaa pysäköintihallissa PALVELUUN liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) Vianorin palvelukeskuksen tai muun valtuutetun jälleenmyyjän työntekijä mittaa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella yrityksen toimipaikassa.

2.2. Renkaiden teknisen mittauksen jälkeen ASIAKAS voi aloittaa PALVELUN käytön rekisteröitymällä PALVELUUN verkossa edellä mainitussa osoitteessa (https://www.snapskan.fi).

2.3. PALVELUUN rekisteröitymisen yhteydessä ASIAKKAAN tulee antaa ja/tai vahvistaa pyydetyt käyttäjätiedot, jotka voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten ASIAKKAAN nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite sekä vähintään yhden (1) mitatun ajoneuvon rekisteritunnus.

2.4. ASIAKKAALLA on oikeus käyttää PALVELUA niin kauan kuin (i) ASIAKKAALLA on aktiivinen käyttäjätili ja (ii) ASIAKAS täyttää näissä KÄYTTÖEHDOISSA kuvatut velvoitteensa ja mahdolliset muut PALVELUA koskevat sopimusvelvoitteensa.

2.5. NOKIAN RENKAAT voi tarjota ASIAKKAALLE osana PALVELUA ja/tai PALVELUN yhteydessä muita palveluita tai tuotteita, jotka voivat olla myös maksullisia. PALVELUUN rekisteröityessään tai PALVELUN käytön aikana ASIAKKAALLA on erikseen mahdollisuus antaa suostumuksensa siihen, että NOKIAN RENKAAT lähettää ASIAKKAALLE muita tuotteita tai palveluita koskevaa markkinointiaineistoa tai muuta kaupallista asiakasviestintää käyttämällä PALVELUSTA saatuja ASIAKKAAN yhteystietoja.

2.6. Mikäli ASIAKAS on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin kohdan 2.5. mukaisesti PALVELUN käytön aikana, myös yhteistyökumppanit, alihankkijat ja kolmannet osapuolet, joita NOKIAN RENKAAT käyttää PALVELUN toteuttamiseen tai joiden toiminta on sidoksissa NOKIAN RENKAIDEN toimintaan osana PALVELUA, voivat lähettää ASIAKKAALLE omia palveluitaan ja tuotteitaan koskevia tarjouksia ja mainoksia alla kohdassa 7 kuvatulla tavalla.

2.7. PALVELU toimii ja on yleensä ASIAKKAAN käytettävissä ympärivuorokautisesti, mutta PALVELUN ohjelmistopäivitykset, muutos- ja huoltotoimenpiteet sekä muut tekniset ja toiminnalliset seikat voivat poikkeuksellisesti aiheuttaa PALVELUUN käyttökatkoksia tällaisten toimenpiteiden ajaksi. ASIAKAS hyväksyy sen, että PALVELUN toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä tai käyttökatkoksia.

2.8. ASIAKAS hyväksyy sen, että NOKIAN RENKAAT voi tarvittaessa muuttaa PALVELUN sisältöä, korvata sitä uusilla ominaisuuksilla tai toiminnoilla taikka tehdä PALVELUUN ja sen palvelukonseptiin muita muutoksia.

2.9. NOKIAN RENKAILLA on milloin tahansa oikeus sulkea, estää tai keskeyttää PALVELU taikka rajoittaa sen käyttöä, jos esimerkiksi lait, asetukset tai viranomaismääräykset sitä edellyttävät.

2.10. NOKIAN RENKAAT ei vastaa pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa mistään vahingoista, maksuista tai kustannuksista, jotka ASIAKKAALLE aiheutuvat sen vuoksi, että PALVELU ei ole käytettävissä tai että PALVELU sisältää virheitä tai viivästyksiä.

2.11. Kaikki PALVELUUN liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet pysyvät yksinomaisesti NOKIAN RENKAILLA tai sen yhteistyökumppaneilla taikka asianomaisilla lisenssinantajilla tai muilla oikeudenomistajilla.

2.12. NOKIAN RENKAAT myöntää ASIAKKAALLE rajoitetun käyttöoikeuden PALVELUUN kohdassa 2.4. mainitun voimassaoloajan ja näiden KÄYTTÖEHTOJEN mukaisesti.

2.13. NOKIAN RENKAAT ei siirrä tai luovuta ASIAKKAALLE mitään muita omistus- tai immateriaalioikeuksia taikka muita erityisiä oikeuksia sen lisäksi mitä näissä KÄYTTÖEHDOISSA on nimenomaisesti mainittu.

2.14. ASIAKKAALLA ei ole oikeutta muokata, kopioida, julkaista, levittää, välittää, myydä, vuokrata, lainata tai siirtää PALVELUA, myöntää sen käyttöoikeuksia tai muuten luopua PALVELUSTA eikä tehdä mitään muita PALVELUUN tai sen ohjelmistoihin kohdistuvia toimenpiteitä kuin mitä kohdissa 2.12. ja 2.16. on mainittu ASIAKKAAN oikeuksista.

2.15. ASIAKKAALTA on kielletty myös PALVELUN tai sen ohjelmistojen takaisinmallinnus, kääntäminen, purkaminen tai muu tutkiminen tarkoituksena selvittää PALVELUN toiminnallisuuksia.

2.16. SNAPSKANin yksityiskohtainen palvelusisältö on kuvattu PALVELUN verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi) sekä NOKIAN RENKAIDEN yleisillä PALVELUA koskevilla verkkosivuilla (https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/).

3. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VASTUUT

3.1. ASIAKKAAN vastuulla on varmistaa, että (i) hänellä on oikeus luovuttaa kaikki PALVELUA varten pyydetyt käyttäjätiedot ja tekniset tiedot NOKIAN RENKAILLE ja sen yhteistyökumppaneille ja että (ii) NOKIAN RENKAILLA ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää näitä tietoja tämän PALVELUN toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

3.2. ASIAKKAALLA on vastuu varmistaa rekisteröitymisen yhteydessä, että hänen PALVELUA varten luovuttamansa tiedot ovat virheettömiä, täydellisiä, käyttötarkoitukseen soveltuvia ja ajantasaisia

3.3. ASIAKKAALLA on vastuu oikaista tai päivittää virheelliset tai muuttuneet tietonsa PALVELUSSA koko sinä aikana kun ASIAKAS käyttää PALVELUA.

3.4. ASIAKKAAN tulee välittömästi ilmoittaa PALVELUUN rekisteröidyn puhelinnumeronsa mahdollisesta vaihtumisesta NOKIAN RENKAILLE. ASIAKKAAN on myös välittömästi poistettava PALVELUSTA sellaisen ajoneuvon rekisteritunnus, jonka omistus- tai hallintaoikeutta hänellä ei enää ole. Näillä varotoimenpiteillä on tarkoitus estää puhelinnumeron uutta käyttäjää tai ajoneuvon (ja rekisterinumeron) uutta omistajaa/haltijaa käyttämästä ASIAKKAAN käyttäjätiliä PALVELUSSA pahantahtoisesti tai muuten oikeudettomasti.

3.5. NOKIAN RENKAAT ei missään tilanteessa vastaa PALVELUA varten rekisteröidyissä ja tallennetuissa ASIAKKAAN tiedoissa olevista virheistä tai puutteista siltä osin kuin (i) ASIAKAS on ilmoittanut nämä tiedot PALVELUUN tai (ii) ne on muutoin saatu ASIAKKAALTA taikka (iii) ASIAKAS on laiminlyönyt tietojensa oikea-aikaisen oikaisemisen tai päivittämisen PALVELUSSA.

3.6. ASIAKKAALLA on aina vastuu säilyttää ja käyttää PALVELUN henkilökohtaisia kirjautumistietojaan turvallisesti ja olla paljastamatta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin olla saattamatta niitä ulkopuolisten henkilöiden käyttöön.

3.7. ASIAKAS on velvollinen ilmoittamaan heti NOKIAN RENKAILLE, jos ASIAKKAALLA on syytä epäillä, että ulkopuolinen henkilö on saanut ASIAKKAAN kirjautumistiedot luvattomasti haltuunsa tai tietoonsa.

3.8. ASIAKAS ei vapaudu vastuusta, jos PALVELUA on ASIAKKAAN laitteilla tai kirjautumistiedoilla taikka muutoin käyttänyt tosiasiallisesti kolmas osapuoli eikä ASIAKAS itse.

3.9. ASIAKKAALLA on vastuu varmistaa, että älypuhelin tai mobiililaite, jolla hän käyttää PALVELUA, toimii asianmukaisesti tietoturvan sekä PALVELUN toiminnan kannalta.

3.10. ASIAKAS on velvollinen noudattamaan NOKIAN RENKAIDEN antamia ohjeita PALVELUN käytöstä.

3.11. ASIAKAS on aina velvollinen noudattamaan PALVELUUN sovellettavia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

3.12. Havaitessaan PALVELUSSA virheitä tai toimintahäiriöitä ASIAKKAAN on suositeltavaa ilmoittaa asiasta viipymättä NOKIAN RENKAILLE joko sähköpostitse (osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com) tai puhelimitse Vianorin asiakaspalvelunumeroon (010 401 401, ma–su klo 7–21).

4. KORVAUSVELVOLLISUUS

4.1. NOKIAN RENKAIDEN vastuu suhteessa ASIAKKAASEEN määräytyy tämän PALVELUN osalta kuluttajansuojalain (38/1978 muutoksineen) mukaisesti ja siten, että NOKIAN RENKAIDEN korvausvelvollisuus rajoittuu aina PALVELUSTA ASIAKKAALLE aiheutuneen välittömän vahingon määrään.

4.2. NOKIAN RENKAAT ei vastaa mahdollisista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joita ASIAKKAALLE tai kolmansille osapuolille aiheutuu PALVELUSTA (tai PALVELUN käytöstä).

4.3. NOKIAN RENKAAT ei vastaa mistään vahingoista, joiden syynä on ASIAKKAAN oma virhe, laiminlyönti tai muu huolimattomuus, ASIAKKAAN laitteen toiminnallisuus tai toimintahäiriö, ASIAKKAAN kirjautumistietojen luvaton käyttö tai se, että ASIAKAS on laiminlyönyt näitä KÄYTTÖEHTOJA tai muita PALVELUA koskevia sopimusehtoja tai ohjeita. Vastaavasti ASIAKAS hyväksyy, että PALVELU on tarkoitettu henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen renkaiden urasyvyyden mittaamiseen ja että PALVELUN mittausjärjestelmä tallentaa kuvia tai tuloksia, jotka osoittavat yksittäisten renkaiden urasyvyyden ja kulumisen. PALVELUA ei siis ole tarkoitettu renkaiden tarkastus- ja diagnostiikkatyökaluksi, joka tunnistaisi kumirenkaiden kaikki ominaisuudet, eikä tämä automaattinen urasyvyyden mittausjärjestelmä korvaa renkaiden perinteisiä kuntotarkistuksia tai manuaalisia rengastarkistuksia. Moottoriajoneuvoa kuljettavan henkilön on aina suositeltavaa suorittaa renkaille tarvittavat tarkistukset ajoneuvon tai renkaiden valmistajan ohjeiden mukaisesti.

4.4. NOKIAN RENKAAT ei vastaa mistään PALVELUSTA aiheutuneista vahingoista, (i) joiden syynä on virhe, viive tai keskeytys puhelin- tai viestintäverkoissa tai teleoperaattorin palveluissa, (ii) jotka johtuvat pysäköintihallien sähkö-, vesi- ja muiden kiinteistöjärjestelmien häiriöistä taikka (iii) jotka on aiheuttanut muu näihin tilanteisiin verrattava NOKIAN RENKAISTA riippumaton syy.

4.5. NOKIAN RENKAAT ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ns. ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta tapahtumasta, joka tekee PALVELUN toimittamisesta mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavia: hirmumyrsky, meteoriitti, maanjäristys, tulva ym. luonnonkatastrofit; tulipalo, räjähdys tai muut onnettomuudet; levottomuus, kapina, liikekannallepano, terrorismi, sota ym. yleiseen järjestykseen liittyvät tapahtumat; kauppasaarto, boikotti, tuontikielto, takavarikko ym. kauppapoliittiset ja muut viranomaistoimet; työtaistelut ja julkisen liikenteen keskeytykset taikka muut vastaavat odottamattomat tai poikkeukselliset tapahtumat ja olosuhteet.

4.6. Jotta ASIAKKAALLA olisi oikeus vaatia vahingonkorvausta, hänen tulee ilmoittaa PALVELUUN liittyvästä korvausvaatimuksestaan NOKIAN RENKAILLE kirjallisesti tai sähköpostilla PALVELUN osoitteeseen (snapskan@nokiantyres.com) kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa vahingon tapahtumisesta.

4.7. ASIAKAS on korvausvastuussa sellaisista PALVELUSTA NOKIAN RENKAILLE aiheutuneista vahingoista, joiden syynä on ASIAKKAAN virhe tai laiminlyönti taikka se, että ASIAKAS on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai muita PALVELUN käytöstä annettuja ohjeita.

4.8. ASIAKKAAN on vahingon sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voidaan kohtuudella edellyttää kyseisessä tilanteessa tai joita NOKIAN RENKAAT pyytää ASIAKKAALTA.

4.9. Edellä tässä kohdassa 4 mainitut vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos PALVELUA koskeva vahinko johtuu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta.

5. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN JA LOPETTAMINEN

5.1. ASIAKAS voi irtisanoa PALVELUN milloin tahansa ilmoittamalla päätöksestään NOKIAN RENKAILLE PALVELUN verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi) ja/tai poistamalla käyttäjätilitietonsa PALVELUN tietojenpoistomenettelyllä (https://www.snapskan.fi/opt-out).

5.2. ASIAKKAAN oikeus käyttää PALVELUA päättyy välittömästi ASIAKKAAN irtisanoessa PALVELUN tai poistaessa käyttäjätilinsä edellä kohdassa 5.1. kuvatulla tavalla.

5.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus keskeyttää tai lopettaa välittömästi ASIAKKAAN oikeus käyttää PALVELUA sekä estää ASIAKKAAN käyttäjätili PALVELUSTA tilapäisesti tai pysyvästi, mikäli ASIAKAS rikkoo olennaisesti näitä KÄYTTÖEHTOJA tai käyttää muutoin PALVELUA tavalla, josta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa PALVELULLE, NOKIAN RENKAILLE tai kolmansille osapuolille.

5.4. PALVELUN lopettaminen ei vaikuta ASIAKKAAN velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen PALVELUN lopettamista tai ASIAKKAAN henkilötietojen poistamista

5.5. ASIAKKAAN käyttäjätiedot ja käyttäjätili poistetaan PALVELUSTA mahdollisimman pian asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua ASIAKKAAN viimeisestä kirjautumisesta PALVELUUN (passiivisuus), jollei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään joitakin käyttäjätietoja tätä kauemmin

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1. NOKIAN RENKAAT käsittelee PALVELUN sisältämiä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti.

6.2. NOKIAN RENKAAT sitoutuu noudattamaan kaikessa PALVELUN henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta.

6.3. NOKIAN RENKAAT käsittelee PALVELUN yhteydessä henkilötietoja PALVELUN toteuttamista ja kehittämistä, asiakasviestintää ja markkinointia varten.

6.4. NOKIAN RENKAIDEN PALVELUN yhteydessä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin SNAPSKANIN TIETOSUOJASELOSTEESSA, joka on saatavilla PALVELUN verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi/privacy) tai NOKIAN RENKAIDEN tietosuojasivustossa (https://www.nokianrenkaat.fi/tietosuojaseloste/evastekaytanto/).

6.5. Ennen rekisteröitymistä ja PALVELUN käytön aloittamista ASIAKKAAN odotetaan perehtyvän SNAPSKANIN TIETOSUOJASELOSTEESEEN ja hänen on hyväksyttävä etukäteen henkilötietojensa käsittely TIETOSUOJASELOSTEESSA kuvattuja tarkoituksia varten TIETOSUOJASELOSTEEN ehtojen mukaisesti.

6.6. TIETOSUOJASELOSTEESSA kuvatulla tavalla ASIAKKAALLA on aina oikeus poistaa henkilötietonsa PALVELUSTA lähettämällä poistopyyntö PALVELUN verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi/opt-out). Henkilötietojen poistaminen johtaa myös välittömästi PALVELUN lopettamiseen näiden KÄYTTÖEHTOJEN kohdassa 5.1. kuvatulla tavalla.

6.7. ASIAKAS voi peruuttaa suostumuksensa, joka on nimenomaisesti annettu suoramarkkinointiin, mutta tämä peruutus voi vaikuttaa ASIAKKAAN PALVELUN käyttöoikeuden laajuuteen tulevaisuudessa ja johtaa lopulta siihen, että ASIAKKAAN on lopetettava PALVELUN käyttö kokonaan.

7. SUORAMARKKINOINTI

7.1. NOKIAN RENKAAT voi lähettää PALVELUA koskevia asiakastiedotteita sekä NOKIAN RENKAIDEN muita palveluita ja tuotteita koskevia markkinointitiedotteita, jos ASIAKAS antaa erillisen suostumuksensa markkinointiin. Hankittuaan tällaisen suostumuksen NOKIAN RENKAAT voi myös välittää ASIAKKAAN tietoja yhteistyökumppaneilleen, alikäsittelijöilleen ja kolmansille osapuolille, joiden toiminta liittyy NOKIAN RENKAIDEN toimintaan, jolloin nämä yhteistyökumppanit / alikäsittelijät / kolmannet osapuolet voivat lähettää ASIAKKAALLE omaa liiketoimintaansa koskevia tarjouksia ja mainoksia.

7.2. ASIAKAS voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin napsauttamalla markkinointitiedotteessa olevaa peruutuslinkkiä tai lähettämällä NOKIAN RENKAILLE sähköpostia PALVELUN osoitteeseen (snapskan@nokiantyres.com).

7.3. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että ASIAKKAAN markkinointiviestintää koskevan suostumuksen peruutus ei vaikuta NOKIAN RENKAIDEN oikeuteen lähettää ASIAKKAALLE sähköpostitse tai muiden viestintäkanavien kautta muita viestejä, joita tarvitaan PALVELUN hallintaan tai toimittamiseen.

8. MUUTOKSET JA OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN

8.1. NOKIAN RENKAAT voi yksipuolisesti ja harkintansa mukaan muuttaa näitä PALVELUN KÄYTTÖEHTOJA. NOKIAN RENKAAT ilmoittaa muutoksista etukäteen ASIAKKAALLE. Kulloinkin voimassa olevat KÄYTTÖEHDOT ovat saatavilla PALVELUN verkkosivuilla osoitteessa (https://www.snapskan.fi) ja NOKIAN RENKAIDEN verkkosivuilla (https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/).

8.2. Jos ASIAKAS jatkaa PALVELUN käyttöä sen jälkeen, kun hänelle on tiedotettu näiden KÄYTTÖEHTOJEN muutoksista ja/tai tieto kyseisistä muutoksista on julkaistu edellä kohdassa 8.2. mainituissa verkkosivustoissa, ASIAKKAAN katsotaan hyväksyneen KÄYTTÖEHTOJEN muutokset sellaisinaan.

8.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus luovuttaa tai siirtää kaikki PALVELUUN sekä näihin käyttöehtoihin liittyvät oikeudet konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille tahoille kokonaan tai osittain ilman ASIAKKAAN suostumusta.

8.4. NOKIAN RENKAILLA on oikeus käyttää ilman rajoituksia alikäsittelijöitä ja ulkopuolisia palveluntarjoajia PALVELUN toteuttamisessa ja kehittämisessä.

8.5. ASIAKKAALLA ei ole käyttäjänä oikeutta siirtää mitään näissä KÄYTTÖEHDOISSA mainittuja PALVELUUN liittyviä oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman NOKIAN RENKAIDEN etukäteen kirjallisesti antamaa lupaa

9. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

9.1. Näihin KÄYTTÖEHTOIHIN ja niihin liittyvään palvelunkäyttösopimukseen (”SOPIMUS”) sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä. SOPIMUS on ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välinen laillisesti sitova sopimus, joka koskee ASIAKKAAN PALVELUN käyttöä näissä ehdoissa ja SNAPSKANIN verkkosivuilla (kohdan 2.16. mukaisesti). SOPIMUS solmitaan ASIAKKAAN aloitteesta napsauttamalla hyväksymispainiketta PALVELUN rekisteröinti-/tilausmenettelyn aikana tai muuten käyttämällä PALVELUA, jolloin ASIAKAS sitoutuu noudattamaan näitä SOPIMUKSEN KÄYTTÖEHTOJA.

9.2. PALVELUUN liittyvät riidat ja/tai vaatimukset pyritään ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä ensisijaisesti neuvotteluteitse ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä.

9.3. Mikäli ASIAKAS ja NOKIAN RENKAAT eivät pääse neuvotteluteitse sopimukseen riidasta, ASIAKAS voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla kirjallisen ratkaisupyynnön mainitulle lautakunnalle. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että kuluttajariitalautakunnan ratkaisu ei sido NOKIAN RENKAITA asiassa.

9.4. PALVELUSTA aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet voidaan myös ratkaista NOKIAN RENKAIDEN kotipaikan käräjäoikeudessa (Pirkanmaan käräjäoikeus) tai ASIAKKAAN kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren (4/1734) määräysten mukaisesti.

10. ASIAKASPALVELU JA YHTEYSTIEDOT

10.1. NOKIAN RENKAIDEN asiakaspalvelun yhteystiedot esitetään teknisessä rengasraportissa, joka toimitetaan ASIAKKAALLE osana PALVELUN onnistunutta toteutusta, sekä PALVELUN verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi).

Takaisin