Päivitetty 15.5.2018

Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka NOKIAN RENKAAT käsittelee yrityksenä henkilötietoja SnapSkan-palvelun yhteydessä. SnapSkan on palvelu, jonka kautta välitämme siihen rekisteröityneille autoilijoille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoamme tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja.

NOKIAN RENKAAT toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä SnapSkan-palvelussa. Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai SnapSkaniin liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne meille sähköpostitse osoitteeseen: snapskan@nokiantyres.com.

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa seuraavista asioista:

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn laillisuus: Käsittelemme henkilötietojasi SnapSkan-palvelun yhteydessä voidaksemme tarjota sinulle tätä palvelua ja kehittääksemme SnapSkania palveluna. Erillisellä suostumuksella käytämme henkilötietojasi myös markkinointitarkoituksiin.
  2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet: Keräämme tietoja pääasiassa sekä SnapSkan-palvelun mittauslaitteiden avulla että palvelun käyttäjiltä itseltään. Pysäköintihalleissa olevien SnapSkan-ramppien yhteydessä on myös kamera, joka kuvaa mittauspaikan yliajavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
  3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tietojensiirrot: Voimme siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palvelun sisältämiä henkilötietoja konsernin sisällä kuin myös yhteistyökumppaneina oleville ulkopuolisille yrityksille, mikäli se on palvelun kannalta tarpeellista tämän tietosuoja-selosteen mukaisiin tarkoituksiin. Kansainväliset tietojensiirrot voivat ulottua EU tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Kaikissa tilanteissa käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
  4. Tietojen säilyttäminen: Mittauslaitteiden ja kameran kautta automaattisesti kerätyt henkilö-tiedot poistetaan SnapSkan-palvelusta seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole tuon ajan kuluessa rekisteröityneet palvelun käyttäjiksi. Rekisteröityjen käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian palvelua koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
  5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet: Rekisteröidyillä SnapSkan-käyttäjillä on mm. oikeus saada itseä koskevat henkilötiedot poistetuksi palvelusta ja oikeus saada kopio näistä tiedoista. Jos koet, että yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu tämän palvelun yhteydessä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tieto olennaisista muutoksista lähetetään suoraan SnapSkan-palvelun käyttäjille ja muutoksista informoidaan myös mm. palvelun internetsivuilla (https://www.snapskan.fi).

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn laillisuus

NOKIAN RENKAAT käsittelee SnapSkan-käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten. Palvelun toteuttamisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityneen käyttäjän ja NOKIAN RENKAIDEN väliseen sopimukseen tästä palvelusta. Palvelun kehittämisen osalta laillisena käsittelyperusteena on NOKIAN RENKAIDEN ns. oikeutettu etu kehittää tähän palveluun liittyvää liiketoimintaansa. Palvelun tarjoaminen ja kehittäminen käsittävät mm. seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

NOKIAN RENKAAT katsoo, että oikeutettu etu on käsittelyperusteena myös silloin, kun SnapSkan-palvelun mittauslaite ja sen yhteydessä oleva kamera keräävät väliaikaisesti tietoja henkilöistä, jotka eivät rekisteröidy palvelun asiakkaiksi. Tällaiset tiedot eivät sisällä henkilöiden kannalta arkaluonteisia tietoja ja nämä tiedot poistetaan palvelusta pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. NOKIAN RENKAAT on mm. tällaisia tilanteita silmällä pitäen tehnyt henkilötietojen käsittelystä SpanSkan-palvelussa arvion ns. tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Saat halutessasi tästä lisätietoja osoitteesta: snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että rengasraportin sanallinen sisältö riippuu osittain renkaiden kulutuspintojen mittaustuloksesta. SnapSkan-raportti käsittää aina nämä mittaustiedot mutta mittaustuloksesta riippuen raportti voi myös sisältää johtopäätösosassa erilaisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi mitattuihin renkaisiin liittyen.

Käsittelemme henkilötietoja SnapSkan-palvelussa myös konsernin markkinointitarkoituksia varten eli tiedottaaksemme käyttäjiä NOKIAN RENKAIDEN tuotteista ja palveluista. Käsittelyn oikeusperuste on silloin aina palvelun käyttäjän suostumus. Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa klikkaamalla lähetetyissä markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai ottamalla meihin sähköpostilla yhteyttä osoitteessa: snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAAT käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia automaattisen tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja SnapSkan-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Nämä evästeet ym. tekniset toiminteet mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan ja jotkut niistä ovat välttämättömiä nettisivujen toimivuuden ja/tai palvelun joustavan käytettävyyden kannalta. Lisätietoja konsernimme evästeiden käytöstä ja niihin liittyvästä yksityisyyden suojasta löydät tästä linkistä.

2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme SnapSkan-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä:

SnapSkan-palvelussa henkilöistä kerätään ja tallennetaan seuraavat perustiedot:

Tietojen kerääminen tapahtuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) henkilön ajaessa pysäköintihallissa SnapSkan-palveluun liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) SnapSkan-palvelua tarjoavan yhteistyökumppanin työntekijän mitatessa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella.

SnapSkan-palvelun yliajorampin mittaama renkaiden kulutuspinta/urasyvyys yhdistetään oikeaan autoon rampin läheisyydessä olevan kameran avulla. Kamera kuvaa lähtökohtaisesti jokaisen mittauslaitteen yli ajavan auton. Kamera on pyritty kohdistamaan siten, että otettuihin kuviin ei tallennu ihmisiä. Valokuvasta poimitaan teknisesti vain tekstimuotoinen auton rekisteritunnus, minkä jälkeen alkuperäinen kuva poistetaan palvelun teknisestä järjestelmästä. Rekisteritunnuskin poistetaan järjestelmästä automaattisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli autoilija ei siihen mennessä ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus rekisteröityä SnapSkan-palveluun joko (a) lähettämällä tekstiviesti ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi. Rekisteröitymisen jälkeen yhdistämme palvelun toteuttamista varten edellä mainitut perustiedot muihin SnapSkan-palveluun syöttämiisi tietoihin sekä muista edellä mainituista tietolähteistä saataviin tietoihin.

SnapSkan-palvelun käyttäjistä kerättävä tieto on luonteeltaan sekä ns. käyttäjätietoa että teknistä tietoa.

Käyttäjätieto on tietoa, jonka keräämme palveluun rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään tai joka syntyy, kun henkilö käyttää tiettyjä SnapSkan-palvelun toimintoja. Käyttäjätietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun tilitiedot, palveluun tallennettu muu käyttäjäkohtainen sisältö, renkaiden mittaustiedot silloin, kun ne on yhdistetty muihin tietoihin palvelussa, käyttäjän palvelua koskevat sosiaalisen median profiilitiedot, tiedot palvelun kautta ostetuista tuotteista/palveluista sekä palvelusta lähetetty palaute NOKIAN RENKAILLE. Palvelun yhteydessä käyttäjistä ei kerätä varsinaista sijaintitietoa mutta mittauspaikan perusteella tämä tieto on välillisesti todennettavissa.

Tekninen tieto on suurimmaksi osaksi tietoa, jota emme käytä tunnistaaksemme yksittäisiä käyttäjiä tai henkilöitä mutta joka on tarpeellista SnapSkan-palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi edellä mainittujen käsittelytarkoitusten kannalta. Tekninen tieto käsittää esimerkiksi (sellaisenaan) renkaiden mittaustulokset, palvelun käyttäjän selailutietoja, selaintietoja, IP-osoitteita, tietoja muista palvelun-tarjoajista internetissä sekä vierailuajoista. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli tällainen tieto voidaan joissain tilanteissa yhdistää henkilöön, käsittelemme sitä henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tietojensiirrot

NOKIAN RENKAAT voi siirtää tai luovuttaa SnapSkan-käyttäjien henkilötietoja konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, mutta jälkimmäisille vain ja ainoastaan siinä määrin kuin tietojen siirto tai luovutus on tarpeellista kyseisen palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Käytämme yhteistyökumppaneita ensisijaisesti SnapSkan-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa, jonka kautta yhteistyökumppanilla voi olla kyseisen toiminnan tai tehtävän mukaisesti rajoitettu pääsy palvelun henkilötietoihin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia myös SnapSkan-palveluun välillisesti liittyvissä ja yritysten yleisesti käyttämissä tukitoiminnoissa, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen, data- ja analytiikkapalvelujen, mainospalvelujen sekä markkinointipalvelujen osalta suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen voi olla tarpeen NOKIAN RENKAIDEN konserniyhtiöiden välillä tai palveluun liittyvän liiketoiminnan ulkopuoliselle jatkajalle mm. erilaisten yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, SnapSkan-palvelun henkilötietoja voidaan joutua siirtämään tai luovuttamaan viranomaisille.

Palvelun käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa joissain tapauksissa myös Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltiot ja ETA-maat) ulkopuolelle, kuten tällä hetkellä on tilanne säilytettäessä palvelun tietojen varmuuskopioita datakeskuksissa Yhdysvalloissa.

NOKIAN RENKAAT pyrkii aina varmistamaan käytettävissään olevin keinoin, että siirrettäessä tai luovutettaessa henkilötietoja konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille tahoille henkilötiedoille taataan asianmukainen suoja tietoturvan ja tietosuojan osalta. Kaikissa tietojen siirto- ja luovutustilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tietojen siirrot ja luovutukset ETA-alueen ulkopuolelle.

4. Tietojen säilyttäminen

NOKIAN RENKAAT säilyttää SnapSkan-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajan enimmäispituuteen vaikuttavat erityisesti tiedon käyttötarkoitukset ja toisaalta vähimmäispituuteen lain säännökset, joiden perusteella NOKIAN RENKAILLA on velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja vähintään laissa määrätyn minimiajan. Jäljempänä tässä kohdassa 4. on kuvattu palvelun keskeiset säilytysajat henkilötiedoille.

Palvelun ei-rekisteröityihin käyttäjiin liittyvät henkilötiedot poistetaan SnapSkan-palvelun teknisestä järjestelmästä seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. Tekninen varmuuskopio näistä tiedoista voidaan säilyttää vielä toiset seitsemän (7) päivää.

Rekisteröityjen SnapSkan-käyttäjien henkilötiedot poistetaan palvelun teknisestä järjestelmästä mahdollisimman pian palvelua koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun (passiviteetti), ellei soveltuva lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään joitain käyttäjätietoja pidempään.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle SnapSkan-palvelun rekisteröitynä käyttäjänä seuraavat oikeudet (sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja mukaisesti):

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit saada omat tiedot helposti poistetuksi SnapSkan-palvelusta tästä linkistä. Muut yllä mainitut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voit lähettää meille sähköpostitse osoitteeseen: snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAIDEN yleiseen tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä linkistä.

Takaisin